UWAGA! Zmiana godzin pracy działu obsługi klienta detalicznego.

Regulamin

Regulamin

Sklep internetowy O-W S.A., działający pod adresem http://sklep.o-w.pl/ prowadzony jest przez: O-W S.A. ul. Przanowskiego 83, 01-457 Warszawa, NIP: 527-22-25-365, KRS: 0000033001

Słowniczek:

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://sklep.o-w.pl/ prowadzony przez O-W S.A. ul. Przanowskiego 83, 01-457 Warszawa, NIP: 527-22-25-365, KRS: 0000033001, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie między innymi za pośrednictwem Internetu.

Klient –osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.

Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – O-W S.A. ul. Przanowskiego 83, 01-457 Warszawa, NIP: 527-22-25-365, KRS: 0000033001

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktów oferowanych w sklepie, określające rodzaj i liczbę produktów.

Adres odbiorów osobistych – Al. Powstańców Warszawy 6, 05-816 Reguły k. Warszawy (po wcześniejszym złożeniu zamówienia).

§1
Przedmiot transakcji
1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na witrynie internetowej http://meble.o-w.pl/.
2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, posiadają wymagane atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, instrukcje obsługi i są objęte pełną gwarancją producenta.
3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu są podane w złotych polskich. Przy każdej cenie znajduje się informacja, czy podana cena jest ceną netto, czy brutto (zawierającą podatek VAT).
4. W każdym przypadku przy finalizowaniu zakupów podawana jest całkowita kwota do zapłaty będąca ceną brutto.
5. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Nabywcę.
6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


§2
Przyjmowanie zamówień
1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie http://sklep.o-w.pl/.

2. Zamówienia na towary znajdujące się w sklepie można składać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronie http://sklep.o-w.pl/

3. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sprzedawcą.

4. W zamówieniu Klient dokonuje: wyboru zamawianych towarów, wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy), wyboru sposobu płatności.

5. Po dokonaniu Zamówienia, Klient – w przypadku podania adresu e-mail – otrzymuje wiadomości e-mail, a w szczególności wiadomość e-mail:
a) będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu,
b) zawierający ostateczny przedmiot Zamówienia, potwierdzającą wszystkie istotne elementy Zamówienia.
E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Zamówienia.
6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie sprawy i podejmuje decyzje o dalszym sposobie postępowania, w szczególności określa, czy jego wolą jest częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia lub inny sposób zaproponowany przez Klienta.
7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
8. Do każdego zamówienia wystawiana jest paragon lub faktura VAT.


§3
Zmiany w zamówieniach
1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez telefoniczny kontakt ze Sklepem – nr tel. (0-22) 380-34-60.


§4
Czas realizacji zamówienia i warunki dostawy
1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przekazania zamówionych towarów ze Sklepu do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. z uwzględnieniem czasu najdłuższego z podanych.
2. Zamówienia dostarczane są przez OW S.A. na terenie warszawy na adres wskazany przez Klienta. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie Sklepu przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 6, 05-816 Reguły.
3. Koszt przesyłki jest każdorazowo doliczany do zamówienia.

4. Przesyłka jest przesyłana na adres wskazany w zamówieniu.


§5
Formy płatności
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

a) płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem dostawy OW. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta.

b) przedpłata - przelew - realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie środków na rachunek bankowy Sklepu. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy numer: 52 2490 0005 0000 4600 5595 8305 w Alior Bank SA. Przelewu należy dokonać w najszybszym możliwym terminie po złożeniu zamówienia.

c) płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu.

d) płatność za pośrednictwem serwisu PayU

2. W przypadku nawiązania stałej współpracy istnieje możliwość ustalenia odroczonej płatności na warunkach uzgodnionych z Klientem (np. przelew 14 dni).


§6
Reklamacje
1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku wady fizycznej Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. W szczególności sprzedany Produkt jest niezgodna z Umową Sprzedaży.

3. O sposobie reklamacji może zdecydować Klient. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Drugi sposób to wymiana Produktu na wolny od wad albo usunięcie wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Jeżeli Klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 12 miesięcy od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 24 miesięcy od dnia wydania Produktu Klientowi.

5. Niezależnie od gwarancji, gdy zakup dokonywany jest przez Konsumenta, zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością Sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).

6. Niezależnie od uprawnień określonych w ust. 1-3, Klient jest uprawniony do przedstawienia Sprzedawcy reklamacji.

7. Składając reklamacje, po zgłoszeniu Sprzedawcy, Klient powinien dostarczyć towar na Adres sklepu. Do odsyłanego towaru należy przedstawić dowód zakupu. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

8. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji. Jeżeli klient nie otrzyma w tym czasie odpowiedzi reklamację rozpatruje się jako zasadną. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszty związane z wymianą towaru ponosi Sprzedawca.

9. W przypadku nieuznania reklamacji Sklep przedstawi stanowisko Klientowi.

10. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr


§7
Prawo odstąpienia od umowy

1. Wskazane w niniejszym paragrafie prawo odstąpienia dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zgodnie z ustawą przywołaną w ust. 1, możliwości zwrotu nie podlegają produkty stanowiące nagrania audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania.

2. Zgodnie z postanowieniami ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) konsument może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub elektronicznie w terminie 14 dni od otrzymania towaru na fizyczny lub elektroniczny adres sklepu. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem w/w terminu. Do przesyłki należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz wskazać oczekiwany sposób zwrotu ceny sprzedaży (np. numer konta).

3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

4. W ciągu 14 dni roboczych Sprzedawca dokona sprawdzenia Produktu. Jeżeli produkt spełnia wymagania określone w § 7 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca dokona zwrotu ceny sprzedaży.

5. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

§8

Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w par 7 nie przysługuje Kupującemu w przypadkach o których mowa w art. 38 ww. ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności w przypadku:

1.Umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni daną usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu  świadczenia przez Sprzedającego utraci on prawo odstąpienia od umowy.

2.Umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprzefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego (np. zakupu towaru o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu) lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Kupującego.

3. Wszystkie meble zamawiane przez zamawiającego w sklepie O-W S.A są meblami tworzonymi na indywidualne zamówienie, dla których nie przysługuje prawo do zwrotu w ciągu 14 dni oraz są oznaczone specjalną informacją.


§9
Dane osobowe

1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb OW S.A., nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

3. Zatwierdzając lub przesyłając e-mailem lub faxem zamówienie Klient zgadza się na przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych w zamówieniu danych przez Spółkę w celu administracyjnych służących realizacji zamówienia, rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

4. Ponadto w przypadku podania danych osobowych Klient może wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie tych danych w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez O-W S.A.


§10
Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a O-W S.A..
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i pozostałe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
3. Korzystający ze Sklepu występuje w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada w świetle obowiązującego prawa pełnomocnictwo, zaś reprezentowany akceptuje czynności podjęte w jego imieniu. Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność za działania bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic.
4. Zabrania się dokonywania zapytań oraz zakupów z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2016 roku.